El CIVE sol·licita a la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital una bateria de mesures de suport econòmic als estudiants

El Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants (CIVE) davant els problemes derivats a causa de la crisi sanitària de la COVID-19 en l’àmbit econòmic dels estudiants sol·licita mesures de suport mitjançant modificacions d’ajudes i beques.

València, 29 d’abril de 2020.

La situació generada en les universitats a causa de la crisi sanitària de la COVID-19 ha portat a la transformació de l’avaluació i la docència. L’estudiantat som el col·lectiu més vulnerable davant el nou panorama, per això des del CIVE -Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants- hem sol·licitat una reunió a la Directora General d’Universitats de la Generalitat Valenciana amb l’objectiu de traslladar les propostes i preocupacions dels
estudiants valencians.

A conseqüència de la gran quantitat d’ERTEs i ERES que han patit molts treballadors, la situació econòmica familiar de l’estudiantat s’ha vist afectada considerablement. El que pot ocasionar un abandó en massa d’estudiants de les universitats valencianes al no poder fer front els seus els costos, ja que les beques actualment no cobreixen el total de les necessitats de cursar estudis universitaris. Per això sol·licitem:

  • La despenalització de segones i successives matrícules, és a dir, han de mantindre’s els preus públics de les assignatures cursades durant aquest curs acadèmic. Si aquesta mesura no és possible de realitzar, a causa del que s’estableix en la Llei orgànica d’Universitats, és indispensable rebaixar al mínim de les forquetes fixades per la mateixes.
  • La creació d’una bossa econòmica específica d’ajudes per a fer front a les situacions derivades de la COVID-19 que poden afectar els estudiants més vulnerables. Es tracta d’una ajuda per a situacions sobrevingudes, independents a les ajudes per a cursar estudis universitaris que ofereix la Conselleria.
  • La modificació dels criteris de beques i ajudes de la Generalitat Valenciana per a l’eliminació de requisits acadèmics. Considerem que és necessari prevaldre les circumstàncies socioeconòmiques donada la crisi sanitària en la qual ens trobem, on la docència i avaluació en línia, és moltes ocasions, no ha sigut adaptada i ha generat una baixada en el rendiment acadèmic de l’estudiantat. En conseqüència, l’eliminació aquests requisits acadèmics en les beques és una necessitat per a preservar l’accés a un ensenyament superior públic i de qualitat.

A part d’aquestes sol·licituds, que són directament competència de la Conselleria, li traslladarem les problemàtiques més comunes que estan patint els estudiants.

Els docents estan dedicant més temps a habilitar mecanismes de vigilància que a adaptar la docència i avaluació al format online. Amb la finalitat de monitorar les avaluacions s’han habilitat proves amb temps de resposta reduïts o s’ha posat en marxa la vigilància i enregistrament de l’estudiantat durant la realització de les proves. Això genera una situació d’estrés addicional a la situació que estem vivint actualment i, sobretot, són mesures inabordables per a molts estudiants que no posseeixen els recursos tecnològics o no posseeixen una situació familiar favorable a aquestes peticions. S’obliden que els estudis universitaris no
són obligatoris i que les persones que comencen a cursar-los és perquè tenen una inquietud per adquirir coneixements i suposen un gran esforç econòmic.

A més, ens hem topat davant la negativa per part del Ministeri de l’interior de permetre els desplaçaments a les residències durant el curs acadèmic amb l’objectiu de recollir materials i anotacions necessari per a enfrontar-nos a l’avaluació. Els exàmens estan molt a la vora i no tindre la possibilitat d’accedir al nostre material genera que molts estudiants no estiguen en igualtat de condicions a l’hora d’enfrontar-se a les proves avaluatives. Sense comptar amb l’alt cost que suposa el manteniment dels pisos o residències quan ja s’ha donat per finalitzat el curs de manera presencial.

Finalment, hi ha universitats que han optat per eliminar les enquestes al professorat, l’única eina que tenien els estudiants per a transmetre la seua percepció de la qualitat de la docència rebuda durant el curs.

Totes aquestes exigències i problemàtiques seran trasllades a la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital dijous que ve 30 d’abril. En aquests moments difícils acudim a vostés amb la seguretat plena que es faran càrrec de la nostra situació i ens donaran els mitjans necessaris per a suportar-la.

Propostes dels Consells i Delegacions d’estudiants valencians a rectorats amb la finalitat de garantir els drets acadèmics

Es realitza una proposta de mesures per a mantindre el desenvolupament acadèmic de l’estudiantat abans la crisi generada pel COVI-19. Intentant facilitar a la comunitat universitària sistemes no presencials, modificació de normatives i sol·licitant una col·laboració a l’hora de prendre mesures amb els representants de l’estudiantat.

València, 16 de març de 2020.

Davant la crisi generada pel COVID-19, els consells d’estudiants de les universitats valencianes realitzem una proposta de mesures conjuntes necessàries per a garantir els drets acadèmics de l’estudiantat. No desitgem arribar a les mateixes mesures que en la Comunitat de Madrid, per la qual cosa abans de res ens neguem al retard del calendari acadèmic.

Per això, considerem oportú proposar mesures que siguen preses en consideració per les universitats en relació amb qualsevol activitat derivada del desenvolupament acadèmic de l’estudiantat:

– Pràctiques en empresa
Després de les mesures adoptades per les universitats, davant l’emergència decretada per les autoritats, vam mostrar la nostra preocupació per l’obligatorietat de recuperar la totalitat d’hores perdudes a causa de la suspensió. Sol·licitem que s’estudien mesures per a pal·liar les conseqüències negatives que puguen tindre.

– Material docent
En la mesura que siga possible que puguen pujar el material complet de teoria, realitzant compilacions per part del cos docent, amb la condició de facilitar la labor d’estudi via aula virtual. Tant presentacions, manuals, textos, videoapuntes i un altre material necessari per a preparar les assignatures.

– Comunicació directa
Comunicació directa per part de rectorat amb el consell de l’estudiantat a nivell universitat de totes la informació i mesures preses; així com comunicació directa per part de les direccions d’escoles i facultats amb els consells i delegacions d’estudiants dels centres. En tot cas, la modificació de l’avaluació ha d’estar consensuada amb la representació de l’estudiantat de cada grup o classe.

– Docència i seguiment
Les diferents direccions i deganats de les facultats hauran de proporcionar recursos i formació al professorat per a impartir la docència online. Així com protocols per a l’estudiantat i recursos materials per als estudiants que no disposen d’ordinadors ni internet a les seues cases.

Proposem acumular la matèria teòrica i pràctica que es puga donar de manera online en aquestes setmanes de suspensió presencial, amb la finalitat de posposar les classes pràctiques i reorganitzar els calendaris acadèmics.

– Avaluació
Per a garantir la major efectivitat possible dels plans d’avaluació considerem que, pel que respecta a l’avaluació presencial, es realitze de manera telemàtica, és a dir, poder substituir aqueix percentatge que es té en compte tant per la realització de treballs en classe com per la participació, realitzant lliuraments de treballs o possibles tasques que puguen ser qualificades i que finalment aqueixa qualificació comporte l’obtenció d’aqueix percentatge substituït.

El que amb això pretenem és minimitzar el màxim les assignatures que opten per la realització d’un únic examen final en el qual s’avalue el 100% de l’assignatura.

Finalment sol·licitem a més que es facilite una previsió immediata del pla d’avaluació de cada assignatura per part del professorat responsables d’aquestes.

– TFGs i TFMs
Aquests treballs essencials per a la consecució del grau i màster requereixen d’una presentació oral, que davant les circumstàncies, es realitze sempre que siga possible, telemàticament. En aquells que requerisquen d’una demostració pràctica, presencial, instem que es retarde la seua data de lliurament.

– Calendari Acadèmic:
Se sol·licita que se substituïsca tota la formació presencial per no presencial i es descarte la possibilitat d’ampliar el calendari acadèmic al mes de juliol degut als efectes negatius per a l’estudiantat resident anara de les seues respectives ciutats, els quals haurien de costejar un mes més de lloguer, afegint que el mes de juliol els preus poden pujar per l’afluència de turistes a les ciutats.

– Laboratoris i tallers:
Davant la impossibilitat de poder realitzar de manera telemàtica alguns tallers o laboratoris proposem: que s’avance el material teòric de manera telemàtica per a, després de la represa de les classes, podem aprofitar les hores teòriques com a desenvolupament pràctica d’aquells tallers i laboratoris que no s’hagen pogut realitzar.

– Biblioteca:
Es mantinga el préstecs de llibres tancant la resta de servei de la biblioteca, posposant les dates límits de devolució. Amb augment de llibres i de termini, en la mesura que siga possible habilitar ebooks digitals.

Per tot això, sol·licitem als rectorats l’estudi d’aquestes mesures per a la seua execució i que es contacte amb els consells i delegacions a l’hora de dissenyar les mesures.

Representants d’estudiants de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana insten a la Conselleria de Sanitat a la suspensió d’actes presencials

Se sol·licita a la Conselleria de Sanitat decretar la suspensió de les activitats presencials en les universitats de la Comunitat Valenciana, donat l’existència creixent de casos confirmats de COVID 19 i la descoordinació existent.

D’igual forma, es requereix que s’aporte informació clara i es tinga en compte als representants és estudiants en la presa de decisions.

València, 13 de març de 2020.

Davant l’augment de casos del COVID 19 el Govern Estatal i els Governs Autonòmics han pres mesures extraordinàries d’urgència que han afectat moltes universitats i a la seua comunitat. Però malgrat això el Govern Autonòmic es nega a contemplar un escenari de suspensió, encara quan hi ha casos positius confirmats tant de professors com d’estudiants en la prova de detecció del COVID 19.

Per això, sol·licitem:

  • Informació clara, transparent i precisa a la comunitat universitària per part de les autoritats sobre la situació actual i de les mesures que es vagen a adoptar.
  • Que es compte amb els representants d’estudiants a l’hora d’elaborar i prendre mesures, tant a nivell d’universitat com a nivell de cada grup i assignatura.
  • Mantindre, en la mesura que siga possible, el calendari acadèmic actual. Els consells d’estudiants ens posicionem en contra de la mesura d’algunes universitats madrilenyes de posposar el calendari acadèmic, aquesta mesura suposaria greus repercussions econòmiques i acadèmiques per a l’estudiantat.
  • La posada en marxa de mitjans online perquè es puga impartir docència de manera telemàtica i que puga haver-hi un seguiment, així com la introducció de mecanismes d’avaluació amb lliuraments telemàtics com a manera substitut a les proves presencials en aquells casos que es poguera.
  • S’establisquen les mesures preventives necessàries per a intentar evitar la propagació del virus.

A més, malgrat no haver-se decretat el tancament, molts professors estan suspenent classes presencials (fins i tot sense previ avís). Aquestes accions no coordinades per part de les autoritats donen lloc a una sensació d’incertesa i por per part de l’estudiantat, perquè no contribueixen sinó a l’alarmisme generalitzat, ja que els estudiants se senten desinformats davant els fets, les mesures i com quedarà el seu calendari immediat. Aquesta situació no fa sinó agreujar-se en moltes escoles i facultats, que ara mateix es troben en període d’avaluació.

D’altra banda, la grandària dels grups tant de docència com d’avaluació pot arribar a superar el centenar de persones en una mateixa aula però l’estudiantat es veu obligat a assistir, ja que pot arribar a suspendre l’assignatura si no realitzara aqueixes proves o assistira a aqueixes classes, amb la consegüent pèrdua de la beca no sols del curs actual sinó del posterior.

Els Consells d’Estudiants de la Comunitat Valenciana signants instem a la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana a decretar la suspensió immediata de l’activitat presencial en les universitats.

Los y las representantes de estudiantes de las cinco Universidades Públicas Valencianas celebran los acuerdos educativos para la aprobación de los PGE.

La próxima derogación del RD 14/2012 y la mejora del sistema de becas y ayudas al estudio han sido reivindicaciones de los estudiantes que parecen al fin próximas a cumplirse.

Pese a estos acuerdos, queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar la Universidad que nos merecemos. Una Universidad gratuita y de calidad donde nadie se quede sin estudiar por motivos económicos.

Más información “Los y las representantes de estudiantes de las cinco Universidades Públicas Valencianas celebran los acuerdos educativos para la aprobación de los PGE.”

Comunicat amb motiu del dia del refugiat

En València, a 20 de juny de 2018

Els representants d’estudiants de les Universitats Públiques Valencianes creiem fermament en una educació superior digna, de qualitat, solidària i accessible.
Després dels darrers successos esdevinguts la setmana passada amb l’arribada de refugiats que fugen de la guerra, la persecusió per raons político-religioses i la pobresa, creiem que és imperatiu facilitar la integració en el sistema universitari valencià als sol·licitants d’asil.
Más información “Comunicat amb motiu del dia del refugiat”