Procediment Mistral

El procediment Mistral és l’eina que la Universitat Politècnica de València posa a la disposició dels seus alumnes, a través de les Delegacions d’Alumnes de Centre i de la Delegació d’Alumnes de la Universitat, perquè puguen traslladar qualsevol Incidència relativa a l’activitat docent de la Institució amb l’objectiu de poder emprendre iniciatives que permeten la solució dels mateixos pera garantir l’excel·lència i la qualitat en la Universitat Politècnica de València.

És la Delegació d’Alumnes del Centre o de la Universitat qui tramita la incidència, sent l’única que té accés a les dades de l’Alumne, aquestes dades queden registrats en el servidor.
Els docents no tindran accés a aqueixes dades, veient únicament l’informe Mistral que redactarà prèviament la Delegació d’Alumnes.
En cap moment el docent serà coneixedor de la identitat d’ell o els alumnes que hagen iniciat Parts Mistral.