Propostes dels Consells i Delegacions d’estudiants valencians a rectorats amb la finalitat de garantir els drets acadèmics

Es realitza una proposta de mesures per a mantindre el desenvolupament acadèmic de l’estudiantat abans la crisi generada pel COVI-19. Intentant facilitar a la comunitat universitària sistemes no presencials, modificació de normatives i sol·licitant una col·laboració a l’hora de prendre mesures amb els representants de l’estudiantat.

València, 16 de març de 2020.

Davant la crisi generada pel COVID-19, els consells d’estudiants de les universitats valencianes realitzem una proposta de mesures conjuntes necessàries per a garantir els drets acadèmics de l’estudiantat. No desitgem arribar a les mateixes mesures que en la Comunitat de Madrid, per la qual cosa abans de res ens neguem al retard del calendari acadèmic.

Per això, considerem oportú proposar mesures que siguen preses en consideració per les universitats en relació amb qualsevol activitat derivada del desenvolupament acadèmic de l’estudiantat:

– Pràctiques en empresa
Després de les mesures adoptades per les universitats, davant l’emergència decretada per les autoritats, vam mostrar la nostra preocupació per l’obligatorietat de recuperar la totalitat d’hores perdudes a causa de la suspensió. Sol·licitem que s’estudien mesures per a pal·liar les conseqüències negatives que puguen tindre.

– Material docent
En la mesura que siga possible que puguen pujar el material complet de teoria, realitzant compilacions per part del cos docent, amb la condició de facilitar la labor d’estudi via aula virtual. Tant presentacions, manuals, textos, videoapuntes i un altre material necessari per a preparar les assignatures.

– Comunicació directa
Comunicació directa per part de rectorat amb el consell de l’estudiantat a nivell universitat de totes la informació i mesures preses; així com comunicació directa per part de les direccions d’escoles i facultats amb els consells i delegacions d’estudiants dels centres. En tot cas, la modificació de l’avaluació ha d’estar consensuada amb la representació de l’estudiantat de cada grup o classe.

– Docència i seguiment
Les diferents direccions i deganats de les facultats hauran de proporcionar recursos i formació al professorat per a impartir la docència online. Així com protocols per a l’estudiantat i recursos materials per als estudiants que no disposen d’ordinadors ni internet a les seues cases.

Proposem acumular la matèria teòrica i pràctica que es puga donar de manera online en aquestes setmanes de suspensió presencial, amb la finalitat de posposar les classes pràctiques i reorganitzar els calendaris acadèmics.

– Avaluació
Per a garantir la major efectivitat possible dels plans d’avaluació considerem que, pel que respecta a l’avaluació presencial, es realitze de manera telemàtica, és a dir, poder substituir aqueix percentatge que es té en compte tant per la realització de treballs en classe com per la participació, realitzant lliuraments de treballs o possibles tasques que puguen ser qualificades i que finalment aqueixa qualificació comporte l’obtenció d’aqueix percentatge substituït.

El que amb això pretenem és minimitzar el màxim les assignatures que opten per la realització d’un únic examen final en el qual s’avalue el 100% de l’assignatura.

Finalment sol·licitem a més que es facilite una previsió immediata del pla d’avaluació de cada assignatura per part del professorat responsables d’aquestes.

– TFGs i TFMs
Aquests treballs essencials per a la consecució del grau i màster requereixen d’una presentació oral, que davant les circumstàncies, es realitze sempre que siga possible, telemàticament. En aquells que requerisquen d’una demostració pràctica, presencial, instem que es retarde la seua data de lliurament.

– Calendari Acadèmic:
Se sol·licita que se substituïsca tota la formació presencial per no presencial i es descarte la possibilitat d’ampliar el calendari acadèmic al mes de juliol degut als efectes negatius per a l’estudiantat resident anara de les seues respectives ciutats, els quals haurien de costejar un mes més de lloguer, afegint que el mes de juliol els preus poden pujar per l’afluència de turistes a les ciutats.

– Laboratoris i tallers:
Davant la impossibilitat de poder realitzar de manera telemàtica alguns tallers o laboratoris proposem: que s’avance el material teòric de manera telemàtica per a, després de la represa de les classes, podem aprofitar les hores teòriques com a desenvolupament pràctica d’aquells tallers i laboratoris que no s’hagen pogut realitzar.

– Biblioteca:
Es mantinga el préstecs de llibres tancant la resta de servei de la biblioteca, posposant les dates límits de devolució. Amb augment de llibres i de termini, en la mesura que siga possible habilitar ebooks digitals.

Per tot això, sol·licitem als rectorats l’estudi d’aquestes mesures per a la seua execució i que es contacte amb els consells i delegacions a l’hora de dissenyar les mesures.