El CIVE sol·licita a la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital una bateria de mesures de suport econòmic als estudiants

El Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants (CIVE) davant els problemes derivats a causa de la crisi sanitària de la COVID-19 en l’àmbit econòmic dels estudiants sol·licita mesures de suport mitjançant modificacions d’ajudes i beques.

València, 29 d’abril de 2020.

La situació generada en les universitats a causa de la crisi sanitària de la COVID-19 ha portat a la transformació de l’avaluació i la docència. L’estudiantat som el col·lectiu més vulnerable davant el nou panorama, per això des del CIVE -Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants- hem sol·licitat una reunió a la Directora General d’Universitats de la Generalitat Valenciana amb l’objectiu de traslladar les propostes i preocupacions dels
estudiants valencians.

A conseqüència de la gran quantitat d’ERTEs i ERES que han patit molts treballadors, la situació econòmica familiar de l’estudiantat s’ha vist afectada considerablement. El que pot ocasionar un abandó en massa d’estudiants de les universitats valencianes al no poder fer front els seus els costos, ja que les beques actualment no cobreixen el total de les necessitats de cursar estudis universitaris. Per això sol·licitem:

  • La despenalització de segones i successives matrícules, és a dir, han de mantindre’s els preus públics de les assignatures cursades durant aquest curs acadèmic. Si aquesta mesura no és possible de realitzar, a causa del que s’estableix en la Llei orgànica d’Universitats, és indispensable rebaixar al mínim de les forquetes fixades per la mateixes.
  • La creació d’una bossa econòmica específica d’ajudes per a fer front a les situacions derivades de la COVID-19 que poden afectar els estudiants més vulnerables. Es tracta d’una ajuda per a situacions sobrevingudes, independents a les ajudes per a cursar estudis universitaris que ofereix la Conselleria.
  • La modificació dels criteris de beques i ajudes de la Generalitat Valenciana per a l’eliminació de requisits acadèmics. Considerem que és necessari prevaldre les circumstàncies socioeconòmiques donada la crisi sanitària en la qual ens trobem, on la docència i avaluació en línia, és moltes ocasions, no ha sigut adaptada i ha generat una baixada en el rendiment acadèmic de l’estudiantat. En conseqüència, l’eliminació aquests requisits acadèmics en les beques és una necessitat per a preservar l’accés a un ensenyament superior públic i de qualitat.

A part d’aquestes sol·licituds, que són directament competència de la Conselleria, li traslladarem les problemàtiques més comunes que estan patint els estudiants.

Els docents estan dedicant més temps a habilitar mecanismes de vigilància que a adaptar la docència i avaluació al format online. Amb la finalitat de monitorar les avaluacions s’han habilitat proves amb temps de resposta reduïts o s’ha posat en marxa la vigilància i enregistrament de l’estudiantat durant la realització de les proves. Això genera una situació d’estrés addicional a la situació que estem vivint actualment i, sobretot, són mesures inabordables per a molts estudiants que no posseeixen els recursos tecnològics o no posseeixen una situació familiar favorable a aquestes peticions. S’obliden que els estudis universitaris no
són obligatoris i que les persones que comencen a cursar-los és perquè tenen una inquietud per adquirir coneixements i suposen un gran esforç econòmic.

A més, ens hem topat davant la negativa per part del Ministeri de l’interior de permetre els desplaçaments a les residències durant el curs acadèmic amb l’objectiu de recollir materials i anotacions necessari per a enfrontar-nos a l’avaluació. Els exàmens estan molt a la vora i no tindre la possibilitat d’accedir al nostre material genera que molts estudiants no estiguen en igualtat de condicions a l’hora d’enfrontar-se a les proves avaluatives. Sense comptar amb l’alt cost que suposa el manteniment dels pisos o residències quan ja s’ha donat per finalitzat el curs de manera presencial.

Finalment, hi ha universitats que han optat per eliminar les enquestes al professorat, l’única eina que tenien els estudiants per a transmetre la seua percepció de la qualitat de la docència rebuda durant el curs.

Totes aquestes exigències i problemàtiques seran trasllades a la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital dijous que ve 30 d’abril. En aquests moments difícils acudim a vostés amb la seguretat plena que es faran càrrec de la nostra situació i ens donaran els mitjans necessaris per a suportar-la.