Posicionament dels representants d’estudiants UP4 sobre els Programes Acadèmics

Els consells i representants dels alumnes de les universitats públiques consideren erroni la creació de Programes Acadèmics on es puga crear situació de privilegi per als alumnes que opten per titulacions habilitants.

En el seu lloc es plantegen mecanismes de Matrícula Condicionada.

València, 5 de setembre de 2019..

Arran de les reunions i del treball desenvolupat quant als Programes Acadèmics dins del marc UP4, es vol plantejar un posicionament que sintetitze la visió de l’estudiantat sobre aquests programes i altres qüestions associades a ells.

En primer lloc, creiem necessari definir a què ens referim amb “Programes Acadèmics” i “Matrícula Condicionada”:

Entenem per Programes Acadèmics aquells recorreguts d’estudis que vinculen titulacions de Grau i Màster successius, amb la finalitat de visibilitzar aquests últims, que poden incloure o no una reordenació acadèmica entre totes dues titulacions.

D’altra banda, cridem Matrícula Condicionada a l’establiment de mecanismes que permeten a l’estudiant l’inici dels estudis de Màster abans de finalitzar els seus estudis de Grau, a condició que aprove els ECTS de Grau restants en un període determinat de temps, i sempre amb anterioritat a la finalització dels seus estudis de Màster.

Davant la recent implantació de Programes Acadèmics sense reordenació acadèmica en algunes titulacions de les Universitats Politècniques, els estudiants volem plantejar una sèrie de consideracions:

En primer lloc, volem reclamar que qualsevol modificació del nostre marc acadèmic siga transparent i compte amb la participació dels representants d’estudiants durant tot el seu procés de disseny i implantació. A més, demanem que aquestes modificacions estiguen contemplades des d’un primer moment en el marc legislatiu i normatiu, per a evitar qualsevol sensació d’inseguretat i incertesa en els estudiants.

Creiem que el model de Programes Acadèmics no és la solució als problemes existents en les nostres universitats durant la transició de Grau a Màster, on un elevat nombre d’estudiants han de prolongar els seus estudis universitaris amb una càrrega acadèmica molt reduïda a causa de la prohibició de començar els estudis de Màster sense haver finalitzat els de Grau, i que recull la legislació actualment en l’RD 1393/2007.

Els Programes Acadèmics no poden ser la solució a aquest problema ja que amb ells es deixaria fora a tots aquells estudiants que no els cursen, creant un privilegi per als estudiants que trien aquests itineraris marcats per les Universitats.

L’estudiantat d’UP4 planteja que la solució a aquests problemes ha d’articular-se mitjançant mecanismes de Matrícula Condicionada, que permeten als estudiants accedir al Màster abans de la finalització completa del Grau en qualsevol recorregut.

A més, considerem que seria inacceptable que l’existència de diferents models poguera causar diferències d’oportunitats entre estudiants universitaris d’un mateix nivell, com serien els estudiants d’un Grau dins i fora d’un Programa Acadèmic. Per això, no han d’establir-se prioritats ni contingents diferenciats en l’accés al Màster com els que s’estan donant entre estudiants que estan realitzant un Programa Acadèmic allí on s’han implantat.

D’altra banda, per a nosaltres és imprescindible que qualsevol canvi que es realitze en el model educatiu estiga alineat amb la filosofia general del procés de creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), i en particular, amb el model d’Aprenentatge Centrat en l’Estudiant.

Pensem que els Programes Acadèmics són un intent de les Universitats Politècniques per a pal·liar la baixa matriculació en certes titulacions de caràcter habilitant. Per a això el que demanem és un estudi de les problemàtiques reals que tenen les titulacions habilitants amb la finalitat d’atallar les deficiències d’arrel, com pot ser la duplicitat de continguts entre el Grau i el Màster.

En qualsevol cas, reclamem que tota modificació que es plantege centre especial atenció a les qüestions relacionades amb la mobilitat d’estudiants nacional i internacional, de manera que qualsevol model que es plantege siga homogeni dins del Sistema Universitari Espanyol (SUE), i per tant, recognoscible a l’estranger. D’aquesta manera, es garanteix la possibilitat de realitzar una mobilitat sense problemes de reconeixement acadèmic (especialment, per a aquells estudiants que es troben en una situació de transició entre Grau i Màster).

Finalment, encara que no per això menys important, és necessari recordar l’existència d’una barrera socioeconòmica causada per la diferència de preus públics entre els ECTS de Grau i de Màster. Per això, sol·licitem que les taxes dels estudis de Màster es reduïsquen, equiparant-se a les de Grau. A més, creiem que aquests mecanismes han d’estar recollits de manera explícita en la legislació, entre altres motius, per a garantir el dret dels estudiants a l’obtenció de beques quan es troben en aquesta situació de transició entre Grau i Màster.