Bases convocatòries beques MEC 2019 – 2020

Consulta ací les bases de les beques del Ministeri d’Educació per al curs 2019-2020.


Resum general de quanties

Concepte Quantia
a) Fixa lligada a la renda 1.600 euros
b) Fixa lligada a la residència 1.500 euros (limitada al cost real de la prestació)
c) Fixa lligada a excel·lència 50 – 125 euros
d) Quantia variable Mínim de 60 euros
e) Beca de matrícula Preu públic oficial – crèdits matriculats sense excedir el mínim necessari per obtenir la matriculació que es tracte.

Si optes a beca completa (cursar 60 crèdits), podràs optar als apartats a), b), c), d), e).

Llindars beca completa – presencial:

Llindar 1 renda familiar opten a: a), b), c), d), e)
Llindar 2 renda familiar opten a: b), c), d), e)
Llindar 3 renda familiar opten a: c), e)

Curs accés a Universitat majors de 25 anys, complements de formació, treball de fi de Grau o Màster, així com els que opten a matrícula parcial:

Llindar 2 renda familiar opten a: d), e)
Llindar 3 renda familiar opten a: e)

Llindars amb caràcter general:

Llindar 1

Membres de la família

Euros

Un membre

3.771

Dos membres

7.278

tres membres

10.606

Quatre membres

13.909

Cinc membres

17.206

Sis membres

20.430

Set membres

23.580

Vuit membres

26.660

Llindar 2

Membres de la família

Euros

Un membre

13.236

Dos membres

22.594

tres membres

30.668

Quatre membres

36.421

Cinc membres

40.708

Sis membres

43.945

Set membres

47.146

Vuit membres

50.333

Llindar 3

Membres de la família

Euros

Un membre

14.112

Dos membres

24.089

tres membres

32.697

Quatre membres

38.831

Cinc membres

43.402

Sis membres

46.853

Set membres

50.267

Vuit membres

53.665

Quanties per a alumnat amb necessitat específica de suport:

Components

Llindar – Euros

Ajuda d’ensenyament

Fins 862

Ajuda o subsidi de transport escolar

Fins 617

Ajuda o subsidi de menjador escolar

Fins 574

Ajuda de residència escolar

Fins 1.795

Ajuda per a transport de cap de setmana

Fins 442

Ajuda per a transport urbà

Fins 308

Ajuda per a material escolar

Fins 204

Ajuda per a reeducació pedagògica

Fins 913

Ajuda per a reeducació del llenguatge

Fins 913

Llindar per a l’alumnat amb necessitat específica de suport:

Nombre de membres de la família

Llindar – Euros

Famílies d’un membre

11.937

Famílies de dos membres

19.444

Famílies de tres membres

25.534

Famílies de quatre membres

30.287

Famílies de cinc membres

34.370

Famílies de sis membres

38.313

Famílies de set membres

42.041

Famílies de vuit membres

45.744

Mesures específiques per compensar els desavantatges dels estudiants universitaris amb discapacitat.
1. Les quanties fixes de les beques i ajudes a l’estudi establertes per als estudiants universitaris, a excepció de les beques de matrícula, es podran incrementar fins a un 50% quan el sol·licitant presenti una discapacitat legalment qualificada de grau igual o superior al 65% .

No es concediran ajudes quan les despeses a que atenen estiguen cobertes suficientment per serveis o fons públics.

2. Quan el sol·licitant presenti una discapacitat de grau igual o superior al 65% legalment qualificada, les deduccions previstes en els paràgrafs b) ic) de l’article 10 per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu s’apliquen exclusivament a l’esmentat sol·licitant. Als germans del sol·licitant els són aplicables les deduccions previstes amb caràcter general.

3. El nombre de crèdits de què hagen de quedar matriculats i que hagen de superar els sol·licitants de beques i ajudes a l’estudi s’establirà en les convocatòries corresponents i s’ha de minorar en el cas dels estudiants amb discapacitat legalment qualificada, reduint-se la càrrega lectiva necessària per complir el requisit de matriculació en un 50%, com a màxim, quan el sol·licitant presenti una discapacitat de grau igual o superior al 65%.

Víctimes de violència de gènere.

1. No són aplicables els requisits establerts en relació amb la càrrega lectiva superada en el curs 2018-2019 ni el límit del nombre d’anys amb condició de becari, ni l’exigència de superar un determinat percentatge de crèdits, assignatures, mòduls o hores en el curs 2019-2020 per al qual hagi resultat beneficiari de la beca.

2. Hauran de matricular-se al curs 2019-2020 del següent nombre de crèdits, hores o assignatures, com a mínim: 30 crèdits o la meitat del curs complet en el cas de dobles titulacions de Grau. En aquests casos, la beca de matrícula s’estendrà als crèdits que es matriculen tant per primera com per segona vegada.

Click ací per visualitzar les bases oficials.