DAUPV sol·licita al Ministeri d’Universitats una modificació del Reial decret de creació, reconeixement, autorització i acreditació d’universitats

La Delegació d’Alumnes de la UPV insta modificar el Reial decret 420/2015 amb la finalitat d’exigir una qualitat adequada en totes les institucions universitàries, augmentant els requisits actualment existents.

València, 3 de març de 2020.

Des de 1998 s’han creat 20 universitats privades, data de la creació de l’última Universitat Pública, havent-hi deu més a la espera d’aprovació. A més, en 2019 la Comunitat de Madrid va aprovar la creació de tres universitats privades amb els informes desfavorables tant de l’agència d’avaluació Madri+d com del Consell Universitari de la Comunitat de Madrid. Tot això es deu a l’escassa dificultat que existeix per a complir els requeriments per a la creació d’universitats i centres universitaris.

Aquests requeriments vénen establits pel Real decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i creació d’universitats i centres universitaris. En el seu capítol II Secció primera trobem els requeriments per a les Universitats:

“a) Disposar d’una oferta acadèmica mínima de titulacions oficials.
b) Comptar amb una programació investigadora adequada.
c) Disposar de personal docent i investigador en número suficient i amb l’adequada qualificació.
d) Disposar d’instal·lacions, mitjans i recursos adequats per al compliment de les seues funcions.
e) Comptar amb una organització i estructura adequada.
f) Garantir la prestació del servei, així com el manteniment de les seues activitats segons el regulat per l’article 9.
g) Garantir que els seus Estatuts, règim jurídic i Normes d’organització i funcionament siguen conformes al que s’estableix en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, en la normativa de la comunitat autònoma respectiva i en aquest real decret.”

Considerem aquests requeriments insuficients i genèrics, ja que no delimiten cap dels criteris que es pretenen regular. Per això, proposem la seua modificació en aquest sentit:

  • Augmentar el nombre de titulacions oficials requerides, tenint almenys un programa de doctorat.
  • Establir un nombre mínim d’estudiants.
  • Han de mantindre’s els ràtios de doctors i temps complet en cada titulació.
  • En investigació s’han d’establir requeriments en nombre de sexennis d’investigació o nombre de publicacions indexades i projectes finançats amb fons a la investigació en funció del personal docent i investigador contractat.
  • Finalment, en la transferència del coneixements s’han d’establir requisits en nombre de convenis de col·laboració Universitat-Empresa, desenvolupament de patents, projectes Open Science, o impuls de startups i spin-*off.

Els requeriments han de provar que la institució o organisme davant el qual ens trobem és una Universitat, per tant tota Universitat haurà de complir-los i acreditar-los de manera periòdica. De tal forma, per a la creació d’una Universitat s’haurà de presentar un pla d’implantació pel qual s’establisca el compliment d’aquests requeriments en un termini no major a 5 anys.

Sol·licitem que siguen els òrgans competents de l’avaluació externa de la qualitat i l’acreditació, en tant que són òrgans tècnics, les entitats encarregades de l’expedició d’informes vinculants de viabilitat d’implantació i acreditació del compliment dels requeriments, sent dotades dels recursos i competències suficients per a l’acompliment d’aquestes funcions. Tot això sense eliminar de manera completa les competències autonòmiques sobre l’aprovació i creació de les Universitats.

Per tot això, instem al Ministeri d’Universitats a estudiar la proposta de modificació del Real Decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d’universitats i centres universitaris amb la finalitat de treballar per universitats de qualitat.