Comunicat relatiu a la vaga del personal docent associat de la Universitat Politècnica de València

A València, a 17 d’abril de 2018

La Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València trasllada la seua preocupació per la vaga del personal associat convocada des del 16/04/2018 de forma indefinida.

La supressió de la docència a certs grups i fins i tot d’assignatures completes, suposa que els alumnes que han pagat per una sèrie de classes, no les estiguen rebent. Aquesta situació pot comportar, no solament que es perllongue la durada dels estudis, sinó també un gravamen econòmic per a tots els estudiants.

En primer lloc, la impossibilitat de l’anul·lació de matrícula a hores d’ara del curs obliga a tots els estudiants que no siguen avaluats a cursar les assignatures per segona vegada amb el gravamen que açò comporta, pagant una doble matrícula, substancialment més elevada.

En segon lloc, els estudiants becats que no siguen avaluats corren el risc de no aconseguir el rendiment mínim, havent de per tant retornar la beca i els seus interessos, a més no optarien a beca el curs següent.

Aquesta situació pot abocar a l’expulsió de la universitat de les famílies més necessitades, i fins i tot a l’endeutament de l’estudiant per haver de retornar uns diners que no té.

Amb la finalitat d’evitar que es produïsca alguna d’aquestes situacions se sol·licita:

Primer, que es prenguen totes les mesures possibles per a solucionar la situació.

Segon, que es garantisca l’avaluació dels estudiants matriculats.

Tercer, que es garantisca la tutela dels treballs de finalització de títol.

Quart, que es donen instruccions als estudiants sense docència sobre com realitzar docència autònoma, oferint bibliografia i continguts perquè realitzen un procés d’autoaprenentatge.

Quint, que es garantisca l’atenció i seguiment dels estudiants en autoaprenentatge.

Sext, que si es donara per qualsevol casual la situació de no avaluació d’un grup o una assignatura, es realitze una devolució de taxes, s’indemnitze als afectats per allargar els seus estudis i es garantisca que no hauran d’abonar matrícules superiors en següents cursos.

Sèptim, que, en tot cas i mitjançant tots els mitjans disponibles, es garantisca l’avaluació dels alumnes becats.