Manual del Representant d’Estudiants de la UPV

L’objectiu de l’elaboració d’aquest manual és complementar els coneixements ja aportades a les JDF, enfocant-los al funcionament de les diferents Delegacions d’Alumnes de Centre (DAC) i a la formació de qualsevol membre de la comunitat
universitària que estiga interessat; permetent així una primera aproximació a la Representació Estudiantil (RREE).

Aquest manual no pretén abastar la totalitat de les diferents normatives i entramats administratius, sinó que és un document que introdueix i resumeix tots els temes que s’han considerat d’especial rellevància. Per a aquells que vulguin aprofundir en aquest àmbit poden llegir-se les normatives i protocols d’actuació existents, o traslladar qualsevol consulta a DAUPV.

Manual del Representant d’Estudiants de la UPV
Normatives i reglaments

Bases convocatòries beques MEC 2019 – 2020Resum general de quanties

Concepte Quantia
a) Fixa lligada a la renda 1.600 euros
b) Fixa lligada a la residència 1.500 euros (limitada al cost real de la prestació)
c) Fixa lligada a excel·lència 50 – 125 euros
d) Quantia variable Mínim de 60 euros
e) Beca de matrícula Preu públic oficial – crèdits matriculats sense excedir el mínim necessari per obtenir la matriculació que es tracte.

Si optes a beca completa (cursar 60 crèdits), podràs optar als apartats a), b), c), d), e).

Llindars beca completa – presencial:

Llindar 1 renda familiar opten a: a), b), c), d), e)
Llindar 2 renda familiar opten a: b), c), d), e)
Llindar 3 renda familiar opten a: c), e)

Curs accés a Universitat majors de 25 anys, complements de formació, treball de fi de Grau o Màster, així com els que opten a matrícula parcial:

Llindar 2 renda familiar opten a: d), e)
Llindar 3 renda familiar opten a: e)

Llindars amb caràcter general:

Llindar 1

Membres de la família

Interval Euros

Un membre

3771-3962

Dos membres

7278-7646.

tres membres

10.606-11.143

Quatre membres

13.909-14.613

Cinc membres

17.206-18.076

Sis membres

20.430-21.463

Set membres

23.580-24.773

Vuit membres

26.660-28.009

Llindar 2

Membres de la família

Euros

Un membre

13.236

Dos membres

22.594

tres membres

30.668

Quatre membres

36.421

Cinc membres

40.708

Sis membres

43.945

Set membres

47.146

Vuit membres

50.333

Llindar 3

Membres de la família

Interval Euros

Un membre

14.112-14.826

Dos membres

24.089-25.308

tres membres

32.697-34.352

Quatre membres

38.831-40.796

Cinc membres

43.402-45.598

Sis membres

46.853-49.224

Set membres

50.267-52.810

Vuit membres

53.665-56.380

Quanties per a alumnat amb necessitat específica de suport:

Components

Llindar – Euros

Ajuda d’ensenyament

Fins 862

Ajuda o subsidi de transport escolar

Fins 617

Ajuda o subsidi de menjador escolar

Fins 574

Ajuda de residència escolar

Fins 1.795

Ajuda per a transport de cap de setmana

Fins 442

Ajuda per a transport urbà

Fins 308

Ajuda per a material escolar

Fins 204

Ajuda per a reeducació pedagògica

Fins 913

Ajuda per a reeducació del llenguatge

Fins 913

Llindar per a l’alumnat amb necessitat específica de suport:

Nombre de membres de la família

Llindar – Euros

Famílies d’un membre

11.937

Famílies de dos membres

19.444

Famílies de tres membres

25.534

Famílies de quatre membres

30.287

Famílies de cinc membres

34.370

Famílies de sis membres

38.313

Famílies de set membres

42.041

Famílies de vuit membres

45.744

Mesures específiques per compensar els desavantatges dels estudiants universitaris amb discapacitat.
1. Les quanties fixes de les beques i ajudes a l’estudi establertes per als estudiants universitaris, a excepció de les beques de matrícula, es podran incrementar fins a un 50% quan el sol·licitant presenti una discapacitat legalment qualificada de grau igual o superior al 65% .

No es concediran ajudes quan les despeses a que atenen estiguen cobertes suficientment per serveis o fons públics.

2. Quan el sol·licitant presenti una discapacitat de grau igual o superior al 65% legalment qualificada, les deduccions previstes en els paràgrafs b) ic) de l’article 10 per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu s’apliquen exclusivament a l’esmentat sol·licitant. Als germans del sol·licitant els són aplicables les deduccions previstes amb caràcter general.

3. El nombre de crèdits de què hagen de quedar matriculats i que hagen de superar els sol·licitants de beques i ajudes a l’estudi s’establirà en les convocatòries corresponents i s’ha de minorar en el cas dels estudiants amb discapacitat legalment qualificada, reduint-se la càrrega lectiva necessària per complir el requisit de matriculació en un 50%, com a màxim, quan el sol·licitant presenti una discapacitat de grau igual o superior al 65%.

Víctimes de violència de gènere.

1. No són aplicables els requisits establerts en relació amb la càrrega lectiva superada en el curs 2018-2019 ni el límit del nombre d’anys amb condició de becari, ni l’exigència de superar un determinat percentatge de crèdits, assignatures, mòduls o hores en el curs 2019-2020 per al qual hagi resultat beneficiari de la beca.

2. Hauran de matricular-se al curs 2019-2020 del següent nombre de crèdits, hores o assignatures, com a mínim: 30 crèdits o la meitat del curs complet en el cas de dobles titulacions de Grau. En aquests casos, la beca de matrícula s’estendrà als crèdits que es matriculen tant per primera com per segona vegada.

Click ací per visualitzar les bases oficials.

Els i les representants d’estudiants de les cinc Universitats Públiques Valencianes celebren els acords educatius per a l’aprovació dels PGE.

La pròxima derogació del RD 14/2012 i la millora del sistema de beques i ajudes a l’estudi han sigut reivindicacions dels estudiants que semblen per fi pròximes a complir-se.

Malgrat aquests acords, queda molt camí per recórrer fins a aconseguir la Universitat que ens mereixem. Una Universitat gratuïta i de qualitat on ningú es quede sense estudiar per motius econòmics.

Más información “Els i les representants d’estudiants de les cinc Universitats Públiques Valencianes celebren els acords educatius per a l’aprovació dels PGE.”

Representants d’estudiants de les Universitats Públiques manifesten el seu malestar amb el Govern d’Espanya respecte al tractament del projecte de Reial decret de beques

El Govern ignora les propostes dels estudiants i decideix informar favorablement sobre el Projecte de Reial decret pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2018-2019 sense sentir al ple del Consell d’Estudiants Universitaris de l’Estat.

Más información “Representants d’estudiants de les Universitats Públiques manifesten el seu malestar amb el Govern d’Espanya respecte al tractament del projecte de Reial decret de beques”

Comunicat amb motiu de l’orgull LGBTIQ+

A València, a 28 de juny de 2018

Els i les representants d’estudiants de les universitats sotasignades, amb motiu de l’orgull LGBTIQ+, volem posar de manifest el nostre absolut rebuig a la discriminació per raons d’orientació sexual o identitat de gènere. Volem aprofitar també per a donar el nostre suport a totes les iniciatives que cerquen la igualtat i la consecució de totes les llibertats que es vulneren com a conseqüència de la lgtbfobia que avui dia segueix present en la nostra societat i concretament en les universitats.
Más información “Comunicat amb motiu de l’orgull LGBTIQ+”

Comunicat amb motiu del dia del refugiat

En València, a 20 de juny de 2018

Els representants d’estudiants de les Universitats Públiques Valencianes creiem fermament en una educació superior digna, de qualitat, solidària i accessible.
Després dels darrers successos esdevinguts la setmana passada amb l’arribada de refugiats que fugen de la guerra, la persecusió per raons político-religioses i la pobresa, creiem que és imperatiu facilitar la integració en el sistema universitari valencià als sol·licitants d’asil.
Más información “Comunicat amb motiu del dia del refugiat”

Carta oberta de CREUP al Grup Parlamentari Ciutadans en el Congrés dels Diputats

Madrid, 18 de juny de 2018

A/A Grup Parlamentari Ciutadans en el Congrés dels Diputats

Fa quasi un mes que el Grup Parlamentari Ciutadans presentava una proposta de llei de millora de l’autonomia i la rendició de comptes de les universitats espanyoles. Una proposta duta a terme sense la participació de cap dels col·lectius que formen la Universitat (estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis) ni dels seus representants (Consells d’Estudiants, sindicats de treballadors, CRUE).

Más información “Carta oberta de CREUP al Grup Parlamentari Ciutadans en el Congrés dels Diputats”

Estudiants universitaris insten a modificar el projecte de reial decret de beques del curs 18-19

Estudiants de diverses universitats públiques registren una sèrie de propostes d’esmenes a l’esborrany de reial decret pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2018-2019, amb l’objectiu d’adequar millor els criteris d’est a la seua fi, la materialització del dret d’accés en igualtat d’oportunitats a l’educació.
Más información “Estudiants universitaris insten a modificar el projecte de reial decret de beques del curs 18-19”

Estudiants sol·liciten que les taxes de matrícula es adecuen al rendiment mitjà dels títols

Estudiants de catorze entitats de representació estudiantil han contactat amb els diferents grups parlamentaris de totes les comunitats autònomes per a registrar una proposició no de llei amb la finalitat de, dins dels límits pressupostaris, establir un pla a 3 anys per a reduir el preu públic de les segones matricules de la branca d’enginyeria i arquitectura amb la finalitat d’acostar-ho al preu públic de les primeres matricules.

Más información “Estudiants sol·liciten que les taxes de matrícula es adecuen al rendiment mitjà dels títols”