Mistral

El procediment Mistral és la ferramenta que la Universitat Politècnica de València posa a disposició dels seus alumnes, a través de les Delegacions d’Alumnes de Centre i de la Delegació d’Alumnes de la Universitat, per a que puguen traslladar qualsevol Incidència relativa a l’activitat docent de la Institució amb l’objectiu de poder emprendre iniciatives que permeten la solució de les mateixes per garantir l’excel·lència i qualitat en la Universitat Politècnica de València.

Accedeix a la plataforma Mistral

És la Delegació d’Alumnesdel Centre o de la Universitat qui tramita la incidència, següent l’única que té accés a les dades de l’Alumne, aquestes dades queden registrades al servidor.

Els docents no tindran accés a aquestes dades, veient únicament l’informe Mistral que redactarà prèviament la Delegació d’Alumnes.

En ningun moment el docent serà coneixedor de la identitat del o dels alumnes que hagen començat Parts Mistrals.

  1. La Delegació d’Alumnes s’encarregarà de verificar el part i complimentar l’informe Mistral en un termini de 10 dies.
  2. Es transmetrà l’informe al responsable de l’assignatura i deu plantejar una solució en un termini de 7 dies.
  3. Si no s’obté solució, es transmet l’informe a la direcció del centre i del departament, i té que plantejar una solució en un termini de 20 dies hàbils.
  4. Si es continua sense resoldre la incidència, es transfereix l’informe al Defensor Universitari.
  5. En última estància i en cas de no plantejar-se una solució adequada, la Delegació d’Alumnes instarà al Defensor Universitari a traslladar-li l’informe al Rector, a la fi de que actue segons la Normativa vigent.
  • L’alumne serà coneixedor del’Estat del seu Part Mistral.
  • La Delegació d’Alumnes de la Universitat podrà prendre la iniciativa de gestió.
  • Si la tramitació ordinària podria generar prejudici als alumnes o a l’assignatura es podrà ometre el punt 2.
  • Es recomana que l’alumne intente parlar amb el professor per solucionar la incidència abans de començar el Procediment Mistral.

Accés a Gestión

NORMATIVA MISTRAL

Facebook3k
Facebook
YouTube52
YouTube